Được dùng chủ yếu trong ngành tái chế phế liệu nhựa, làm cho sản phẩm sạch đất cát và khô ráo để đưa vào ó tạo hạt nhựa.